Tematyka badań naukowych

Moje badania naukowe skupiają się wokół nowych kierunków rozwoju współczesnych nauk o finansach. Problematyka ta obejmuje między innymi zagadnienia związane z finansami behawioralnymi, psychologią rynku i inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. Interesuję się również finansami kulturowymi, miejscem etyki we współczesnej ekonomii  oraz inwestowaniem etycznym.

Specjalizacje badawcze

  • Finanse behawioralne
  • Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
  • Rynki kapitałowe
  • Finanse kulturowe

Badania naukowe

Zniekształcenia poznawcze i heurystyki w ujęciu kulturowym

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2016 roku.
Data realizacji: 2016

Ekonomia daru w ujęciu eksperymentu z wykorzystaniem gry „Dyktator”

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2016 roku.
Data realizacji: 2016

Rozwój nauki o finansach – stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2015 roku.
Data realizacji: 2015

Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2014 roku.
Data realizacji: 2014

Uwarunkowania etyczne, behawioralne oraz kulturowe procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2013 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców).
Data realizacji: 2013-2014

Psychologiczne, neuroekonomiczne oraz etyczne podejście do inwestowania na rynkach kapitałowych

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2013 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców).
Data realizacji: 2013

Implementacja zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu CSR w firmach zarządzających infrastrukturą teleinformatyczną

Udział w projekcie stażowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‐2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw‐projekty konkursowe” służącym wzrostowi wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką a warszawskim biznesem.
Data realizacji:07.2013-12.2013

Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2012 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców).
Data realizacji: 2012

Zastosowanie metod statystycznych, analiz finansowych oraz finansów behawioralnych w doborze inwestycji na rynku windykacji oraz prognozowaniu ich opłacalności

Udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie  dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
Data realizacji: 06.2012-01.2013

Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców),
Data realizacji: 2011-2012

Altruizm w gospodarce: „ekonomika daru” a spójność społeczna

Badanie wykonane w ramach Grantu Rektorskiego 89/E/05/12.
Data realizacji: 2012

Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową polskich przedsiębiorstw

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Data realizacji: 2012

Strategie płynności finansowej a rentowność polskich przedsiębiorstw

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Data realizacji: 2010

Wpływ regulacji prawnych na strukturę finansowania aktywów przedsiębiorstw

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Data realizacji: 2009

Płynność finansowa a system podatkowy

Badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Data realizacji: 2008