Udział w seminariach i konferencjach naukowych

  14-16 maja 2018

  udział poprzez wygłoszenie referatu pt. “Dorobek laureatów nagrody Nobla w postrzeganiu człowieka jako podmiotu gospodarującego”

  „Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918 – 2018”,

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

  Mikołajki, Polska


  12 kwietnia 2018

  organizacja i prowadzenie sesji pt. “Finanse behawioralne”

  Warsaw Conference in Finance, Edward Altman Lecture Series,

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

  Warszawa, Polska


  23-24 październik 2017

  udział poprzez wygłoszenie referatu pt. “Cultural and Personality Traits in Risk – taking Behaviour – Evidence from Poland and United States of America”

  Global Economy and Governance – Challenges in a Turbulent Era (GEG 2017), “Contemporary Economics for Sustainable Development and Prosperity”

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,

  Warszawa, Polska


  12-14 czerwca 2017

  udział w:

  XXIV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt. „Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku”

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

  Olsztyn, Polska


  17 luty 2017

  udział jako gość honorowy oraz poprzez wygłoszenie referatu pt. “Cognitive Reflection Predicts the Behavior in a Dictator Game Experiment”

  Education Research, Humanities and Statistics Interdisciplinary Conference

  Advena World LLC, University of the District of Columbia,

  Washignton DC, USA


  9-11 maj 2016

  udział jako współorganizator, członek komisji wnioskowej i członek stołu panelowego pt. „Efektywność, czy też niefektywność informacyjna rynków finansowych?” oraz poprzez zgłoszenie referatu pt. “Hipoteza rynków efektywnych – ujęcie krytyczne”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorczość pt. “Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju u finansach”

  Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów

  Mikołajki, Polska


  13-17 marzec 2016 

  udział poprzez współautorstwo referatu pt.  “Investor’s Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Behavioral Biases in the Decision Making Process”

  Międzynarodowa konferencja pt. ”The 2016 International Meeting of the Academy of Behavioral Finance & Economics”

  The Academy of Behavioral Finance & Economics

  Wenecja, Włochy


  11-13 maj 2015    

  udział poprzez zgłoszenie referatu pt. “Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przedsiębiorczość pt. “O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego”

  Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów

  Mikołajki, Polska


  26-27 czerwiec 2014

  udział poprzez współautorstwo referatu pt. “Investor’s Expertise and the Rationality of Decision Making”

  Międzynarodowa konferencja pt”Finanse neoklasyczne a finanse behawioralne”

  Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Instytut Finansów Uniwersytetu Łódzkiego

  Łódź, Polska


  16-18 czerwiec 2014

  wygłoszenie referatu pt. “Nauki o finansach w XXI wieku – stan obecny”

  XXI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt: „Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju”

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Sopot, Polska


  12-14 maj 2014

  wygłoszenie referatu plenarnego pt. “W poszukwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse”

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Przedsiębiorczość”

  Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów

  Augustów, Polska


  18-20 wrzesień 2013

  udział poprzez współautorstwo referatu pt. “Miejsce daru i filantropii w ekonomii”

  Konferencja Katedr Finansów pt. “Finanse wobec problemów gospodarki światowej”

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

  Sopot, Polska


  19-22 wrzesień 2012

  wygłoszenie referatu pt. “Does the religion matter in business? The influence of faith on socially responsible investing (SRI) In Poland”

  25th Annual Conference of the European Business Ethics Network (EBEN)

  IESE Business School,

  Barcelona, Hiszpania


  12-14 wrzesień 2012

  wygłoszenie referatu pt.Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”

  Konferencja Katedr Finansów pt. „Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania”

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

  Katowice, Polska


  4-6 czerwiec 2012

  udział poprzez zgłoszenie referatu pt. „Etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”

  XIX Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów pt. „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa,

  Olsztyn, Polska


  23-24 wrzesień 2011

  udział jako moderator bloku tematycznego „Ekonomia i Finanse”, w ramach sesji „Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym”

  Konferencja „New challenges for economy, management and economies after the crisis”

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa,

  Warszawa, Polska


  12-14 wrzesień 2011

  udział poprzez zgłoszenie referatu: „Etyczne inwestowanie jako nowy kierunek współczesnych finansów”

  Konferencja Katedr Finansów 2011,

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

  Kudowa-Zdrój, Polska


  16 czerwiec 2011

  udział jako współorganizator w:

  Konferencja „Przyszłość Finansów Publicznych” połączona z Jubileuszem 80. rocznicy urodzin profesor zw. dr hab. Hanny Sochackiej-Krysiak

  Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa,

  Warszawa, Polska


  6-8 czerwiec 2011

  wystąpienie wprowadzające w ramach sesji „Kryzys 2007 – przyczynek do nowej teorii pieniądza, finansów i ekonomi” pt. „Behawioralny i etyczny wymiar kryzysu”

  XVIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania I Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pt. „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych”

  Augustów, Polska


  13-14 maj 2011

  prezentacja wyników badań „Ogólnopolskie Badanie Inwestowanie Etyczne 2011” na:

  V konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych – „Psychologia Ekonomiczna”

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

  Kraków, Polska


  07 październik 2010

  udział w:

  „CSR na Giełdzie – odpowiedzialny biznes – odpowiedzialne inwestowanie – wysokie zyski”

  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,

  Warszawa, Sala notowań GPW, Polska


  7-9 czerwiec 2010

  udział jako członek komisji wnioskowej oraz poprzez zgłoszenie referatu pt. „Etyczne i behawioralne aspekty nauk ekonomicznych w dobie kryzysu finansowego”

  XVII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”,

  Ryn, Polska


  23-24 kwiecień 2010

  udział w:

  IV konferencja Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych – “Psychologiczne I ekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii,

  Gdańsk, Polska


  10-11 grudzień 2009

  udział w:

  Behavioural Finance Working Group Conference, Behavioural Perspectives on the Financial Crisis

  Cass Business School,

  Londyn, Wielka Brytania


  15 październik 2009

  udział w:

  „Etyczne i prakseologiczne aspekty kryzysu”, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Akademia Leona Koźmińskiego

  Towarzystwo Naukowe Prakseologii Szkoła Główna Handlowa

  Warszawa, Polska


  13-15 wrzesień 2006

  wygłoszenie referatu pt. „Racjonalność a nieracjonalność na rynkach finansowych” na:

  Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,

  Lublin, Polska


  21-23 czerwiec 2006

  udział jako współorganizator w:

  XIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt. „W stronę teorii i praktyki zarządzania”

  Stare Jabłonki, Polska


  15-17 maj 2006

  udział jako kierownik komisji podsumowującej obrady w:

  konferencja Katedry Finansów SGH “Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, porządane kierunki w ograniczaniu bezrobocia”,

  Mikołajki, Polska