Filtruj według typu:

Sortuj według daty:

Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych

Monografia naukowa
M.Czerwonka
Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN: 978-83-8030-277-8, Warszawa 2019

Cultural, Cognitive and Personality Traits in Risk-Taking Behavior - Evidence from Poland and the United States of America

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
Economic Research- Ekonomska Istraživanja, 2019, Vol 32, 894-908

DOI:10.1080/1331677X.2019.1588766

Awersja do strat i wybrane zniekształcenia poznawcze w kontekście różnic międzypłciowych

Artykuł
K.Piktus, M.Czerwonka
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (164), s. 25-47, Warszawa 2018

Cognitive Reflection Test in Predicting Rational Behavior in the Dictator Game

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka, A.Staniszewska, K.Kompa
Problems, Methods and Tools in Experimantal and Behavioral Economics, Computational Methods in Experimental Economics 2017 Conference (pp. 301-312), Springer 2018

Altruizm a racjonalność - badania z wykorzystaniem gry Dyktator i testu świadomego myślenia (CRT)

Artykuł
M.Czerwonka, A.Staniszewska
Nauki o Finansach nr 3 (32) / 2017 , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Streszczenie:

Artykuł porusza zagadnienie racjonalności ludzi w zestawieniu z ich postawami altruistycznymi. Badanie przeprowadzono na ponad 500 studentach. Składało się ono z trzech części: gier eksperymentalnych Dyktator, testu świadomego myślenia (CRT) oraz metryczki. Badano graczy pod kątem odruchów altruistycznych, poziomu ich racjonalności, płci oraz wiary. W ogólnym wyniku badania stwierdzono, że osoby bardziej racjonalne (wyższy wynik w teście CRT) zachowują się bardziej egoistycznie, pozostawiając sobie wyższe kwoty w grach Dyktator. Test świadomego myślenia okazał się dobrym estymatorem racjonalnego zachowania jednostek. Zaobserwowano również różnice międzypłciowe – kobiety dyktatorzy chętniej dzieliły się otrzymaną kwotą pieniędzy niż dyktatorzy mężczyźni. Artykuł zawiera także bardziej szczegółowe wyniki dotyczące różnic we wzorcu decyzji o podziale kwoty, stanowisku dyktatora czy jego stosunku do wiary.

Abstract:

The paper embraces research on rationality and human altruism. The research was conducted on 500 students in three parts: variations of dictator games, CRT test and demographic questions. The general conclusion was that more rational participants behaved more selfishly. The paper also brings more detailed information about differences between behaviour of women and men, differences in decisions on giving and taking, and the influence of faith on dictators’ decision making.

Test świadomego myślenia jako miernik myśli racjonalnej. Wyniki badań własnych

Artykuł
M.Czerwonka, A.Staniszewska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska - Sectio H - Oeconomia, Vol 51, Nr 4 (2017)

Streszczenie:
Artykuł jest kontynuacją badań literaturowych dotyczących testu świadomego myślenia – CRT. Autorki, po zaprezentowaniu krótkiego rysu teoretycznego, analizują wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie ponad 500 studentów. Analizy dowodzą, że test CRT jest dobrym narzędziem prognozującym racjonalne zachowanie jednostek, a wyniki w tym teście są zróżnicowane w zależności od płci czy stosunku do wiary.

Inwestowanie etyczne z perspektywy judaizmu i islamu

Artykuł
M.Czerwonka, C.Szarwiło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 155 SGH, Warszawa 2017, s.25-42

Streszczenie:

Artykuł wprowadza w problematykę inwestowania etycznego związanego z inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. Przedstawione zostały praktyki etycznego inwestowania w duchu judaizmu i islamu oraz najważniejsze zakazy i nakazy wynikające ze świętych ksiąg Tory i Koranu. Porównano również schematy etycznego inwestowania stosowane przez żydów oraz muzułmanów z perspektywy teoretyczno-ideologicznej oraz z perspektywy ekonomicznej.

Słowa kluczowe:

inwestowanie etyczne, judaizm, islam, inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Anchoring and Overconfidence: The Influence of Culture and Cognitive Abilities, International Journal of Management and Economics

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
International Journal of Management and Economics, Vol 53, Issue 3, July-September 2017, pp.48-66
Abstract:
Anchoring and overconfidence are some of the best-known biases in psychology and behavioral finance literature. While a number of studies have investigated the evidence of these biases and explored the motives and human factors that contribute to the one’s susceptibility to the effects, little is known about the cultural factors behind these heuristic biases. This paper aims to fill the research gap and shows the differences in proneness to the anchoring effect and overconfidence in two samples of students from Poland and India.
The purpose of the study is twofold: to analyze susceptibility to behavioral effects relativeto cultural background; and to consider the subjects’  cognitive abilities as a potential factor in their exposure to behavioral biases and confirm that subjects with higher cognitive skills, measured by the cognitive reflection test (CRT) display less susceptibility to the above heuristic biases.
Keywords:
anchoring, overconfidence, culture, cognitive reflection test

Zróżnicowania kulturowe w zakresie awersji do strat, wybranych heurystyk i zniekształceń poznawczych

Artykuł
M.Czerwonka
Studia Ekonomiczne nr 287/2016. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne finanse.
Streszczenie:
Artykuł wprowadza w problematykę finansów kulturowych, które zakładają że jednostki wywodzące się z różnych kultur w różny sposób postrzegają rzeczywistość, co w rezultacie przekłada się na odmienne zachowania w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych. Okazuje się, że region kulturowy, z którego wywodzi się jednostka, ma również wpływ na stopień ulegania heurystykom opisanym przez literaturę z zakresu finansów behawioralnych. Celem artykułu jest pokazanie, że istnieją różnice w poziomie ulegania poszczególnym heurystykom w zależności od kręgu kulturowego, z którego wywodzi się dana osoba. Wyniki przeprowadzonych analiz na grupach studentów pochodzących z Indii, Stanów Zjednoczonych i Polski wskazują na różnice w zakresie awersji do strat oraz w stopniu ulegania heurystyce zakotwiczenia i nadmiernej pewności siebie pomiędzy grupami badanych respondentów.
Słowa kluczowe:
nadmierna pewność siebie, zakotwiczenie, awersja do strat, efekt izolacji, finanse kulturowe.

Test świadomego myślenia – heurystyki, religia, płeć

Artykuł
M.Czerwonka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 50, No 3 (2016)

Abstrakt:

Artykuł wprowadza w tematykę automatycznych i kontrolowanych procesów myślenia. Autorka opisuje test świadomego myślenia (Cognitive Reflection Test – CRT), który – jak pokazuje literatura z zakresu finansów behawioralnych – jest świetnym narzędziem sprawdzającym zdolność jednostek do myślenia racjonalnego. W opracowaniu przedstawiono również badania opisujące zależność pomiędzy wynikami z testu CRT a skłonnością do ulegania heurystykom oraz wpływ myślenia intuicyjnego na religię i płeć.

Kierunki rozwoju współczesnych finansów - wybrane zagadnienia

Monografia naukowa - redakcja naukowa
M.Czerwonka - redakcja naukowa
Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016

Abstrakt:

Opisywanie złożonej rzeczywistości finansowej nie jest już możliwe wyłącznie w oparciu o tradycyjną teorię finansów opartą głównie na matematyce. Finanse, które wyrosły z nauki społecznej, jaką jest ekonomia, potrzebują ponownie skoncentrować się na fenomenie, jakim jest człowiek.

Głównym celem monografii jest pokazanie, jak w sposób multidyscyplinarny możemy korzystać w finansach z dorobku innych nauk, takich jak: psychologia, socjologia, biologia, kulturoznawstwo, etyka czy nawet teologia. Finanse wcale nie muszą być nudne i szablonowe. Kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach wskazują, że modelowy człowiek ekonomiczny zawiódł, a jego miejsce zajęła jednostka emocjonalna, ograniczona uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi oraz biologicznymi. Opracowania zawarte w publikacji są przeciwwagą dla analitycznego, opartego wyłącznie na sztywnych modelach podejścia do finansów.

Książka ma na celu zwrócenie uwagi na punkty styczne łączące finanse z innymi dziedzinami nauki oraz zainspirowanie czytelnika do odkrywania nowego oblicza finansów i do postawienia sobie pytania: Quo vadis… homo oeconomicus?

Hipoteza rynków efektywnych – ujęcie krytyczne

Artykuł
M.Czerwonka
Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach. Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Investors’ Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Behavioral Biases in the Decision Making Process

Artykuł w języku angielskim
M.Rzeszutek, A.Szyszka, M.Czerwonka
Contemporary Economics.9 (3), 2015, 237-352, University of Finance and Management in Warsaw

Abstract

The aim of this paper is to investigate the degree of susceptibility to behavioral biases (the certainty effect, the sunk cost fallacy, and mental accounting) among people of various levels of expertise in market investments and to determine whether this susceptibility is correlated with certain personality traits (impulsivity, venturesomeness, and empathy). The study included 200 participants: 100 retail investors who regularly invest in the Warsaw Stock Exchange and 100 students of the Warsaw School of Economics who are casually involved in investing. In this study, employing a survey methodology, we conducted a laboratory experiment that allowed us to isolate behavioral biases and personality traits and measure their influence on investors’ decision-making processes. The participants filled out questionnaires containing two parts: 1) three situational exercises, which assessed susceptibility to behavioral biases, and 2) the Impulsivity, Venturesomeness, Empathy Questionnaire (IVE) Questionnaire which measures three personality traits (impulsivity, venturesomeness, and empathy). Statistical analyses demonstrated that susceptibility to behavioral biases depends on the level of expertise in market investing such that expertise increases susceptibility to behavioral biases. Some personality traits influenced the participants’ likelihood of displaying these biases.

Keywords: investors’ expertise; personality traits; behavioral biases; rationality; behavioral finance

Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Artykuł w języku angielskim
M.Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski
Decision Support Systems, vol. 74: 57-66, Elsevier 2015

Abstract

Regression learning methods in real world applications often require cost minimization instead of the reduction of various metrics of prediction errors. Currently in the literature, there is a lack of white box solutions that can deal with forecasting problems where under-prediction and over-prediction errors have different consequences. To fill this gap, we introduced the Cost-sensitive Global Model Tree (CGMT), which applies a fitness function that minimizes an average misprediction cost. Proposed specialized genetic operators improve searching for optimal tree structure and cost-sensitive linear regression models in the leaves. Experimental validation is performed on loan charge-off data. It is known to be a difficult forecasting problem for banks due to the asymmetric cost structure. Obtained results show that specialized evolutionary algorithm applied to model tree induction finds significantly more accurate predictions than tested competitors. Decisions generated by the CGMT are simple, easy to interpret, and can be applied directly.

Keywords

Cost-sensitive regression; Model trees; Evolutionary algorithms; Asymmetric costs; Loan charge-off forecasting

The exploration of disposition effect among business undergraduates in Poland

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
Copernican Journal of Finance & Accounting Vol 4, No 2 (2015), 79-89

Abstract:

In this article the author attempts to explore the phenomena of disposition effect among Polish undergraduate students. The study shows that under experimental conditions participants do show disposition “to sell winners too early and ride losers too long”. Such disposition stands in opposition to rationale behavior which induces to hold stocks during the whole period of experiment. The research provides important insights into the field of behavioral finance and in particular into the global analysis of disposition effect.

Keywords:

behavioral finance; disposition effect; experimental study

Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede

Artykuł
M.Czerwonka
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

Homo oeconomicus versus homo ethicus

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka, P.Łuba
Journal of Management and Financial Sciences Vol.VIII , Issue 21, Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015

Investor’s expertise and the rationality of decision making

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka, J.Ostaszewski, M.Rzeszutek, M.Walczak
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (310) Neoclasical and Behavioral Finance, 133-140, 2015

Abstrakty:

Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań racjonalności decyzji wśród polskich inwestorów giełdowych o różnym poziomie doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie. Racjonalność decyzji została zdefiniowana z punktu widzenia finansów behawioralnych i została zoperacjonalizowana jako częstość ulegania określonym inklinacjom behawioralnym (zob. efekt pewności) podczas procesu podejmowania decyzji. W badaniach wzięła udział próba 270 osób, podzielona na w trzy grupy badawcze liczące po 90 osób: 90 profesjonalistów aktywnych zawodowo na rynku kapitałowym, 90 drobnych inwestorów, którzy amatorsko zajmowali się inwestowaniem na giełdzie oraz 90 studentów i studentek Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, którzy nie posiadali żadnej wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu na giełdzie i posłużyli za grupę kontrolną w badaniu. Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusz z podstawowymi informacjami demograficznymi i jednym sytuacyjnym zadaniem, mierzącym podatność na efekt pewności. Analiza wyników wykazała, że uleganie efektowi pewność jest związane z poziomem doświadczenie w inwestowaniu na giełdzie, przy czym im wyższe doświadczenie, tym wyższa podatność na tą inklinację behawioralną. (abstrakt oryginalny)

EN
The aim of the paper is to is to explore the determinants of the rationality in decision making among polish stock market investors with different level of expertise with investing. Rationality in decision making was defined from the behavioral finance point of view and was operationalized as the frequency of some behavioral biases (see: the certainty effect) within decision making process. In particular, this study aims to investigate the degree of susceptibility the certainty effect among people of various levels of expertise with investing. As there is still a lack of data studies in behavioral finance literature investigating the issues mentioned in this article (or existing results are ambiguous) we treated our study as an exploratory research. (original abstract)

Słowa kluczowe:

PL: Podejmowanie decyzji   Inwestor giełdowy   Racjonalność   Analiza behawioralna   Giełda papierów wartościowych
EN: Decision making   Stock exchange investor   Rationality   Behaviour analysis   Stock market

Ocena wybranych form inwestycji alternatywnych na przykładzie rynku polskiego

Artykuł
M.Czerwonka, J.Dobek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 144, str. 63-90, SGH, Warszawa 2015

The influence of religion on socially responsible investing

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
Journal of Religion and Business Ethics: Vol. 3, Article 21, 2014

Abstract

Socially Responsible Investing (SRI) is an alternative way to invest one’s assets. SRI, apart from financial returns, also considers the environmental, social or ethical aspects of an investment decision. Socially responsible investors are interested not only in maximizing their financial return in the long run, but also in taking into consideration other non-financial issues, that is, so-called ESG factors (Environment, Social and Governance).

Most of the existing papers on SRI focus on financial performance. There is a need for more research on the conceptual and theoretical bases of such investing; in particular, the aspirations of SRI investors or motives that lead people to be socially responsible investors.

The main goal of the current study was to explore the influence of religion on attitudes towards SRI.

This study will first present existing theories about attitudes towards SRI, and discuss the influence of religion on investors’ behavior. Next the objectives, methodology and the results of a study conducted among investors in Poland will be presented. The final section will provide a discussion, including research implications and conclusions.

Recommended Citation

Czerwonka, Monika (2014) „The Influence of Religion on Socially Responsible Investing,” Journal of Religion and Business Ethics: Vol. 3, Article 21.

Wyzwania dla współczesnych finansów i ekonomii z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego

Rozdział w monografii naukowej
M.Czerwonka
Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014

W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse

Artykuł
M.Czerwonka, J.Ostaszewski, M.Rzeszutek, M.Walczak
Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Red.J.Ostaszewski, E.Kosycarz, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, s.15-40, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Finansów, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014,

Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy

Monografia naukowa - redakcja naukowa
M.Czerwonka - redakcja naukowa
Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

Uwarunkowania etyczne, behawioralne oraz kulturowe procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych

Artykuł
M.Czerwonka
Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, s.217-230, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

Psychologiczne, neuroekonomiczne oraz etyczne podejście do inwestowania na rynkach kapitałowych

Artykuł
M.Czerwonka, M.Rzeszutek, M.Walczak
Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, s.231-248, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014

Cost-Sensitive Extensions for Global Model Trees. Application in Loan Charge-Off Forecasting

Artykuł w języku angielskim
M.Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski
Advances in Intelligent Systems and Computing, Advances in Systems Science, Vol. 240: 315-324, Springer-Verlag 2014

Abstract

Most of regression learning methods aim to reduce various metrics of prediction errors. However, in many real-life applications it is prediction cost, which should be minimized as the under-prediction and over-prediction errors have different consequences. In this paper, we show how to extend the evolutionary algorithm (EA) for global induction of model trees to achieve a cost-sensitive learner. We propose a new fitness function which allows minimization of the average misprediction cost and two specialized memetic operators that search for cost-sensitive regression models in the tree leaves. Experimental validation was performed with bank loan charge-off forecasting data which has asymmetric costs. Results show that Global Model Trees with the proposed extensions are able to effectively induce cost-sensitive model trees with average misprediction cost significantly lower than in popular post-hoc tuning methods.

Keywords

cost-sensitive regression asymmetric costs evolutionary algorithms model trees loan charge-off forecasting

Niezawodność czasu podróży a decyzje użytkowników transportu - ujęcie teoretyczne

Artykuł
M.Czerwonka, B.Gorlewski
Przegląd Komunikacyjny, 2013

Badanie empiryczne skuteczności wykorzystania teorii perspektywy przy profilowaniu ryzyka i doborze portfela inwestycyjnego

Artykuł
M.Czerwonka, R.Szymeczko
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 133, SGH, Warszawa 2013

Finanse kulturowe

Artykuł
M.Czerwonka, R.Buczkowski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 132, s.55-72 , SGH, Warszawa 2013

Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację aktywności gospodarczej – analiza aspektów teoretycznych

Artykuł
M.Czerwonka, B. Gorlewski
Logistyka nr 3, Poznań 2013

Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych

Artykuł
M.Czerwonka, M.Rzeszutek
Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Miejsce daru i filantropii w ekonomii

Artykuł
M.Czerwonka, A.Staniszewska
Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, vol. 11, nr 2, część 4, s. 73-88, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Streszczenie:

W pracy zostały podjęte zagadnienia związane z ekonomicznym znaczeniem takich pojęć jak: dar, altruizm filantropia i wzajemność. Praca stanowi skrócony przegląd stanowisk wiodących ekonomistów zajmujących się tą tematyką. Autorki także podjęły temat opłacalnooeci darowania i odwzajemnienia w sensie spójności społecznej oraz kapitału społecznego. Jak wskazują badania, społeczeństwa z najbardziej rozwiniętym kapitałem społecznym należą do tych,w których darowanie ma najbardziej altruistyczny wymiar. W ostatniej części artykułu zostało omówione inwestowanie etyczne jako jeden z wymiarów kapitału społecznego i rola tego typu inwestowania dla rynku kapitałowego oraz portfela inwestycyjnego inwestorów.

Słowa kluczowe:

dar, filantropia, altruizm

Inwestowanie etyczne w religiach świata

Artykuł
M.Czerwonka, A.Staniszewska
„Nauki o Finansach. Financial Sciences”, Nr 1(14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

Streszczenie:

Artykuł wprowadza w tematykę inwestowania etycznego wchodzącego w skład szerszej koncepcji, jaką jest inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible Investing –SRI). Na przykładzie wybranych religii świata przedstawione zostało podejście poszczególnych doktryn religijnych wstosunku do kwestii finansowych, a w szczególności do kwestii inwestowania.

Słowa kluczowe:
inwestowanie etyczne, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, fundusze etyczne, religia

Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów, Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie, Rynek kapitałowy, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)

Rozdział w monografii naukowej
M.Czerwonka
„Finanse”, wydanie 6 zmienione i rozszerzone pod red. J.Ostaszewski, Difin, ISBN: 978-83-7641-812-4, Warszawa 2013

– autorstwo Rozdziału 3″ „Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów”,
– współautorstwo Rozdziału 4: „Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie”
– współautorstwo Rozdziału 12: „Rynek kapitałowy”
– współautorstwo Rozdziału 13: „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI)”

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

Monografia naukowa
M.Czerwonka
Wydawnictwo Difin, ISBN: 978-83-7641-788-2, Warszawa 2013

Racjonalność zjawiska herdingu wśród inwestorów indywidualnych

Artykuł
M.Czerwonka, M.Oleśniewicz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 128, SGH, Warszawa 2013

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce

Artykuł
M.Czerwonka, M.Wolska
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 126, SGH, Warszawa 2013

Perspektywy rozwoju rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce

Artykuł
M.Czerwonka
„Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, red. Ł.Woźny, Oficyna Wydawnicza SGH, ISBN: 978-83-7378-768-1, s.167-178, Warszawa 2012,

Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych

Artykuł
M.Czerwonka, M.Rzeszutek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 122, s.116-129, SGH, Warszawa 2012

Etyczne przesłanki inwestowania polskich inwestorów indywidualnych

Artykuł
M.Czerwonka
Psychologia ekonomiczna, Nr (2), Kraków 2012

Streszczenie:

Artykuł wprowadza w problematykę inwestowania etycznego zwanego również inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym – SRI (Socially Responsible Investing). Głównym celem przeprowadzonych przez Autorkę badań było przeanalizowanie popularności inwestowania etycznego wśród polskich inwestorów indywidualnych w Polsce. Wyniki badań wskazują na stosunkowo wysoki stopień świadomości idei inwestowania społecznie odpowiedzialnego wśród respondentów przy jednoczesnym niewielkim jej wykorzystaniu w praktyce inwestycyjnej. Dokładne analizy wyników badań pokazują, że niektóre zmienne demograficzne, takie jak przekonania religijne inwestorów czy płeć mają wpływ na skłonność respondentów do inwestowania etycznego.

Słowa kluczowe:

inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI), inwestowanie etyczne, etyka biznesu, kryzys sub-prime

The concept of socially responsible investing (SRI) in Poland

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
Journal of Management and Financial Sciences, Collegium of Management and Finance, Volume V, Issue 8, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012

Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych

Artykuł
M.Czerwonka
Studia ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s.215-223, Katowice 2012

Etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych

Artykuł
M.Czerwonka
„Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku” pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego i Ryszarda Bartkowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012

Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, wydanie II uaktualnione

Monografia naukowa - współautorstwo
M. Czerwonka, B. Gorlewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN: 978-83-7378-705-6, Warszawa 2012

Inwestowanie etyczne na GPW

Artykuł
M.Czerwonka
„Akcjonariusz” nr 4/2011, Warszawa 2011

Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych z perspektywy finansów behawioralnych

Artykuł
M.Czerwonka, M.Rzeszutek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 107, Warszawa 2011

Etyczne inwestowanie jako nowy kierunek współczesnych finansów

Artykuł
M.Czerwonka
Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy - pod redakcją naukową Krzysztofa Jarugi, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Behawioralna i etyczna teoria inwestowania

Artykuł
M.Czerwonka
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 111, Warszawa 2011

Wybrane formy inwestycji alternatywnych

Artykuł
M.Czerwonka
„Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych” pod redakcją Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne

Artykuł
M.Czerwonka
„Finanse”, Polska Akademia Nauk, Nr 1(4), Warszawa 2011

Etyczne i behawioralne aspekty nauk ekonomicznych w dobie kryzysu ekonomicznego

Artykuł
M.Czerwonka
Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów, Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie, Rynek kapitałowy

Rozdział w monografii naukowej
M.Czerwonka
„Finanse”, wydanie 5 rozszerzone pod red. J.Ostaszewski, Difin, ISBN: 978-83-7641-196-5, Warszawa 2010

– autorstwo Rozdziału 3″ „Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów”,
– współautorstwo Rozdziału 4: „Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie”
– współautorstwo Rozdziału 11: „Rynek kapitałowy”

Kryzys finansowy subprime - ekonomiczne konsekwencje decyzji podejmowanych pod wpływem emocji

Artykuł
M.Czerwonka, M.Szymański
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 97, SGH, Warszawa 2010

Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów, Rynek kapitałowy

Rozdział w monografii naukowej
M.Czerwonka
„Finanse”, wydanie 4 pod red. J.Ostaszewski, Difin, ISBN: 978-83-7251-887-3, Warszawa 2008

– autorstwo Rozdziału 3″ „Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów”,
– współautorstwo Rozdziału 11: „Rynek kapitałowy”

Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku

Monografia naukowa - współautorstwo
M.Czerwonka, B.Gorlewski
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

Disposition effect in the context of behavioral finance and its implications on the stock

Artykuł w języku angielskim
M.Czerwonka
Working Papers of the Financial University under the Government of the Russian Federation, MAKC Пpecc, Moscow 2008